International CrossFit competition

Crossfit Summer Challenge

Terms of service

Základné pojmyTento dokument definuje obchodné a reklamačné podmienky pri nákupe a platbe za registrácie na internetovom portále oagff.sk, summerchallenge.sk a spintoon.sk a obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta. Prevádzkovateľom internetového portálu / ďalej „e-shop“ / je organizácia VIATELL, s.r.o., Turecká 36, 94002 Nové Zámky, IČO: 42205620, DIČ: 2023264034 / ďalej „Prevádzkovateľ“ /.

Registrácia na podujatie

Objednávku účasti na podujatiach organizátora a úhradu registračných poplatkov a prípadne iných súvisiacich tovarov na internetovom portály vytvárate tak, že si zvolíte kategóriu a typ účasti, vyplníte registračný formulár a prejdete do procesu potvrdenia registrácie. Tu je potrebné pre ďaľšie pokračovanie oboznámiť sa a potvrdiť súhlas s Obchodnými podmienkami a s podmienkami účasti na podujatí. V ďaľšom kroku máte na výber služby platobnej brány 24-pay, kde je možné úhradu registračného poplatku realizovať prostredníctvom internetbankingových služieb alebo platobnými kartami. Potvrdenie o vašej platbe je okamžité to znamená, že email o vašej úspešnej registrácii obdržíte do niekoľkých minút. V prípade neúspešnej alebo nedokončenej platobnej operácie nie je registrácia akceptovaná a je ju potrebné vykonať opäť vrátane opätovného odoslania registračného formulára.

Zrušenie registrácie zo strany účastníka

Vyplnením registračného formulára a vykonaním platby sa stáva registrácia záväznou. Požiadať o zrušenie registrácie je možné písomne na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch daného podujatia. Storno poplatok za odstúpenie od účasti je vo výške 100% registračného poplatku. Jeho refundácia možná nie je.

Zrušenie registrácie zo strany organizátora

Prevádzkovateľ internetového obchodu a organizátor podujatia má právo registráciu zrušiť z technických alebo organizačných dôvodov. Informáciu o zrušení registrácie obdrží účastník prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uviedol pri registrácii. V prípade takéhoto zrušenia registrácie sa registačný poplatok vracia v plnej výške.

Platobné možnosti

Úhrada registračných poplatkov je realizovaná prostredníctvom platobnej brány 24-pay. ( okamžité online prevody cez internetbankingové služby slovenských bánk a platobné karty VISA, MasterCard, Maestro ) - Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. Platba priamym prevodom na účet možná nie je. V prípade platby cez platobnú bránu Vás obchod presmeruje po vyplnení registračného formulára na príslušný portál 24-pay.sk, kde budete pokračovať v zmysle inštrukcií portálu.

Daň z pridanej hodnoty ( DPH )

Organizátor je platcom DPH, tzn. registračné poplatky sú koncové a uvedené s uvažovaním aktuálne platnej dane z pridanej hodnoty.

Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. a jeho zmien a doplnení o ochrane osobných údajov.

1. Základné pojmy

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta, ďalej len „Klient“). Prevádzkovateľom internetového obchodu oagff.sk / ďalej „e-shop“ / je spoločnosť Viatell, s.r.o., Turecká 36, 94002 Nové Zámky, / IČO: 44 604 769 / ďalej „Prevádzkovateľ“, ktorý zabezpečuje prostredníctvom e-shop portálu príjem registračných poplatkov na podujatia organizátora, ktorým je Michal Kiss MKT, Nábrežná 4720/20, 94002 Nové Zámky, /IČO: 44730501/. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ využíva iných sprostredkovateľov, ktorý mu zabezpečujú služby na základe Zmluvy o sprostredkovaní / jedná sa hlavne o IT služby ako podpora prevádzky informačného systému internetového obchodu a jeho databázy /. Dáta vrátane osobných údajov sú spracovávané automatizovane v databázách informačného systému e-shopu, ktorý je umiestnený na webhostingovaných serveroch pripojených do siete internet.

2. Informácie a poučenie o právach

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje Klient svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom registračným a objednávkovým formulárom zákazníka e-shopu na internetovej stránke oagff.sk, summerchallenge.sk a spintoon.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch používateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o príjem informačných emailov / newsletterov /, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka. V prípade, ak Klient má záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo telefonickým prípadne SMS kontaktom na telefónne číslo uvedené na internetových stránkach e-shopu. Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany Klienta. Po zrušení registrácie v e-shope a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty. Zakliknutím políčka „Vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami“ pred odoslaním registračného a objednávkového formulára, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch a platbách počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou alebo emailom. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontaktov, alebo e-mailom na kontaktnú adresu e-shopu. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované ! Osobné údaje, uvádzané do príslušného registračného alebo objednávkového formulára musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním takéhoto formulára Klient dáva súhlas, že jeho osobné údaje budú poskytované spoločnosti Prevádzkovateľa a sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom e-shopu, ako sú najmä prepravné spoločnosti a technická IT podpora prevádzky e-shopu a správa databáz. Klient berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, alebo vykonania auditu. Zároveň Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: VIATELL, s.r.o. (IČO : 44604769), Michal Kiss MKT ( IČO: 44730501 ), 24-pay s.r.o. ( IČO: 44002602 ). Ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú prípadne priamo vyžadujú zákony platné v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie zákazníkov – Klientov a vyžaduje výhradne len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, vzájomnú základnú komunikáciu alebo zaslanie informačného emailu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú použité výlučne pre daný účel. V prípade, ak Klient nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze Prevádzkovateľa, môže písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu, na ktorý svoje údaje poskytol. Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi, budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu. Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu. V prípade, ak má Klient podozrenie, že Prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinnosti ochrany osobných údajov, má ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Facebook